Spoločnosť VGP vykonala komplexnú analýzu uhlíkovej stopy, aby lepšie vyhodnotila účinok svojich operácií na klimatické podmienky, a na základe tejto analýzy odvodila niekoľko cieľov, ktoré jej umožnia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2025. Spoločnosť VGP sa okrem toho zaväzuje, že do roku 2030 zníži emisie skleníkových plynov rozsahu 1 a 2 o 50 % od východiskového roku 2018.

Spoločnosť VGP, založená ako rodinný podnik a fungujúca na rozhraní odvetví stavebníctva, logistiky, priemyslu a dopravy, chce účinne prispievať k udržateľnejšej ekonomike a dôkladnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Druhá zverejnená Správa o zodpovednom podnikaní komplexne uvádza, ako sa v posledných rokoch vyvíjala stratégia udržateľnosti v spoločnosti VGP a aké bude jej budúce zameranie na dosiahnutie cieľa dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Generálny riaditeľ spoločnosti VGP Jan Van Geet uviedol: „Náš záväzok stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2025 je pre mňa veľmi osobný. Chcem realizovať nevyhnutné zmeny, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, aby sme čo najlepšie uchovali existujúce zdroje pre budúce generácie. Som tiež presvedčený, že všetky naše kroky smerujúce k udržateľnejšej budúcnosti budú mať pozitívny vplyv a posilnia naše väzby so všetkými našimi zainteresovanými stranami, ako sú nájomcovia, samosprávy, investori, obchodní partneri a zamestnanci.“

Správa o zodpovednom podnikaní spoločnosti VGP za rok 2020 zdôrazňuje pokrok a odhodlanie spoločnosti posilňovať úsilie o udržateľnosť v rámci svojho každodenného podnikania uprostred pandémie COVID-19. V roku 2020 bolo najvyššou prioritou spoločnosti VGP zaistiť ochranu zdravia a dobrých podmienok svojich zamestnancov, čím zároveň zabezpečila minimálny vplyv pandémie na postup výstavby parkov VGP.

Ďalším dôležitým krokom na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality bolo zrýchlené certifikačné úsilie podľa metódy BREEAM (Metóda hodnotenia životného prostredia vypracovaná organizáciou pre výskum v stavebníctve), v rámci ktorého je momentálne certifikovaných 35 % portfólia spoločnosti, ako aj značné rozšírenie kapacity výroby zelenej energie spoločnosťou VGP Renewable Energy na 42,5 MWp, s projektom na ďalších 53,3 MWp. Nadácia VGP, ktorá bola založená v roku 2019, získala v roku 2020 príspevok od spoločnosti VGP vo výške 3 milióny EUR a vybrala 16 počiatočných projektov, na ktoré sa vynaložilo viac ako 1 milión EUR. Spoločnosť VGP sa ďalej zaviazala poskytnúť jej ďalší príspevok v roku 2021 vo výške 4 milióny EUR.