Pravidlá a podmienky

I. OBECNÉ USTANOVENIA

skladinfo.sk (Stránky) sú vlastníctvom spoločnosti Global Web Group Kft. (Spoločnosť). Stránky taktiež zahrňujú rôzne domény a dielčie odkazy, ktoré prináležia Spoločnosti a ktoré sú považované za súčasť Stránok, ktoré sú predmetom týchto podmienok používania (Zmluvné podmienky). Používanie týchto stránok v akejkoľvek forme alebo spôsobom (návšteva, registrácia, využívanie informácií a služieb) podlieha nižšie uvedeným Pravidlám a podmienkam a predpokladá tiché a bezpodmienečné prijatie týchto Pravidiel a podmienok. Spoločnosť môže kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť obsah tejto stránky alebo týchto obchodných podmienok prostredníctvom úplných alebo čiastočných úprav obsahu, štruktúry atd. bez predchádzajúceho súhlasu alebo oznámenia Užívateľom (fyzické alebo právnické osoby používajúce Stránku). Pokračovanie v používaní týchto stránok zahrňuje súhlas s pravidlami a podmienkami stránok. Spoločnosť si vyhradzuje právo obedziť prístup na Stránku určitej IP bez akéhokoľvek oznámenia a zodpovednosti. Používanie stránok je povolené iba osobám starším 18 rokov.

II. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKY

Návšteva, registrácia a vyhľadávanie informácií dostupných na týchto stránkach je zdarma. Po registrácii bude Užívateľ požiadaný prostredníctvom registračných formulárov o vyplnenie kontaktných informácií. Nevhodné / čiastočné vyplnenie týchto formulárov by mohlo mať za následok nemožnosť registrácie príslušného Užívateľa prostredníctvom Stránky. Užívateľ je povinný uviesť všetky poskytnuté informácie správne, úplne a certifikovane. Užívateľ je taktiež povinný informovať Stránku o zmenách, ktoré by mohly nastať v súvislosti s registrovanými informáciami. Informácie zverejnené Užívateľom na Stránkach (vrátane otkazov na URL) nemôžu obsahovať materiály, ktoré by mohly byť považované za nezákonné alebo ktoré by mohly priniest spoločnosti, iným Užívateľom alebo tretím stranám akékoľvek predsudky, vrátane násilných, sexuálnych, pornografických alebo rasistických materiálov alebo porušovanie akýchkoľvek autorských práv alebo práv na ochranu súkromia, taktiež aj akéhokoľvek typu materiálov, ktoré nemajú žiadne väzby na konkrétne stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia pozastaviť akýkoľvek obsah, ktorý by mohol byť považovaný za nezákonný, škodlivý alebo nevhodný, podľa vyššie uvedených ustanovení. Po vyplnení registračných formulárov majú Užívatelia k dispozícii účet pre využívanie služieb. Užívateľ je naplno zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla pre prístup k službám, podmienených registráciou. Užívatelia sú naplno zodpovední za všetky informácie zverejnené prostredníctvom svojho účtu. V prípade neoprávneného prístupu k účtu zo strany tretích osôb nenesie spoločnosť zodpovednosť za následky. Po registrácii majú Užívatelia možnosť objednať si špeciálne balíčky doplnkových služieb bezplatne (registrácia budov, špecializované poradenstvo, reklamné ponuky a pod.). Po podaní takejto objednávky sa Spoločnosť obráti na Užívateľa s ponukou a objednávka môže byť uzavretá zmluvou medzi stranami, bez toho, aby to bolo bezpodmienečným dôsledkom registrácie. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek nereagovať na niektoré požiadavky Užívateľov, bez oznámenia alebo zodpovednosti. Neexistuje žiadny limit pre oneskorenie Spoločnosti, aby odpovedala na všetky požiadavky Užívateľov a Spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za žiadnu formu zo strany Užívateľov alebo tretích strán.

III. ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť nemá žiadnu právnu zodpovednosť za presnosť a pravdivosť informácií poskytnutých Užívateľmi alebo tretími stranami obsiahnutých na Stránkach. Užívatelia sú povinný tieto informácie pred prijatím rozhodnutia, ktoré by mohli ovplyvniť dobrý rozvoj ich činností, overiť. Stránky môžu obsahovať odkazy alebo pododkazy na iné weby alebo webové stránky, na ktoré sa vzťahujú konkrétne podmienky, ktoré platia, tak ako je uvedené na príslušných stránkach alebo webových stránkach, pričom Spoločnosť nenesie zodpovednosť a nepreberá žiadnu povinnosť vo vzťahu k obsahu týchto stránok. Užívatelia pristupujú na tieto stránky alebo používajú svoje produkty / služby výhradne na svoje vlastné riziko a zodpovednosť. Užívatelia preberajú všetku občiansku alebo trestnú zodpovednosť za všetky informácie predávané alebo zverejňované na internete pomocou služieb Stránky. Spoločnosť neponúka žiadnu záruku, že informácie uvedene na Stránkach budú spňovať všetky štandardy a požiadavky Užívateľov a nemôže byť zodpovedná za akékoľvek priame či nepriame škody, vrátane straty zisku, dobrého mena, možnosti použitia dát alebo inej nehmotnej alebo nevyrovnateľnej straty (aj keď bola Spoločnosť dopredu informovaná o možnosti vzniku takejto straty) neponúka žiadnu záruku za správnosť, bezpečnosť, užitočnosť alebo dôsledky používania služby. Služby a všetky ďalšie materiály sú ponúkané bez akejkoľvek dodatočnej záruky.

IV. PRÁVA AUTOROV

Obsah Stránok, vrátane programov, dizajnu, článkov, textu, obrázkov, audio a video súborov, grafiky a ďalších dát a aplikácií, je majetkom Spoločnosti a / alebo jej partnerov, chránený podľa zákona o autorských právach a zákonoch týkajúcich sa práv duševného a priemyslového vlastníctva. Obsahové informácie zverejnené Užívateľmi podliehajú právam duševného vlastníctva Užívateľov, ktoré sú ako také chránené podľa zákona.

Zverejnenie týchto informácií na týchto stránkach znamená, že spoločnosť a jej pridružené spoločnosti súhlasia s akoukoľvek povinnosťou týkajúcou sa akejkoľvek platby a / alebo odmeny za použitie, kopírovanie, zverejňovanie, distribúciu týchto informácií akýmkoľvek spôsobom, médiom a pod akýmkoľvek titulom. Spoločnosť môže do svojich zoznamov klientov alebo v rôznych tlačových správach zahrnúť názov doména a logo stránky Užívateľa, Preberanie akýchkoľvek informácií a / alebo údajov z tejto stránky za účelom opätovného zverejnenia, úplného alebo čiastočného šírenia alebo akéhokoľvek iného účelu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti je prísne zakázané a bude potrestané podľa zákona platných právnych predpisov. Spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za prípadné predsudky, exustujúce súdne spory vzniknuté kopírovaním, uschovávaním, úpravou alebo prevodom celého webu alebo jeho časti na akékoľvek médium. V prípade straty spôsobené tretej osobe v dôsledku porušenia Podmienok Užívateľom je Užívateľ povinný tieto škody uhradiť.

V. OCHRANA ÚDAJOV

Spoločnosť chráni právo na súkromie pre všetkých užívateľov stránok podľa ustanovenia zákona č. 677/2001 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom obehu týchto údajov. Tieto informácie budú použité výhradne na účely komunikácie a nebudú podliehať žiadnemu neohlásenému poskytovaniu služieb na mieste v okamihu ich predania.

VI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať od Spoločnosti alebo jej zástupcov akúkoľvek škodu, zodpovednosť, stratu, náklady (vrátane odmeny advokátov či iných súdnych nákladov), ktoré sa objavili v súvislosti s akýmkoľvek súdnym riadením na základe porušenia tejto dohody. Táto záruka od Užívateľa ostáva v platnosti po ukončení vzťahu medzi Užívateľom a Spoločnosťou. Ustanovenie tejto dohody a všetky jej právne účinky sa riadia platným právom Slovak podľa zákona. Všetky súdne spory, ktoré by mohly vzniknúť zo sporu týkajúceho sa týchto Podmienok, budú riešené podľa zákona Slovak príslušným súdom.

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.