Napriek pretrvávajúcej volatilite trhu sa spoločnosti P3 podarilo dosiahnuť dobré výsledky, a to i vďaka dynamickému rastu odvetvia, v ktorom pretrváva vysoký dopyt súvisiaci s prechodom maloobchodu k e-commerce a s reorganizáciou dodávateľských reťazcov. Rast hrubej hodnoty aktív spoločnosti bol podporený strategickým rozložením kapitálu, zameraným na ziskový rast portfólia prostredníctvom  akvizičných a rozvojových aktivít.

Frank Pörschke, generálny riaditeľ skupiny P3, sa vyjadril: „Výsledky P3 za rok 2022 posilňujú našu ambíciu byť popredným vlastníkom, investorom a developerom prvotriednych logistických a priemyselných nehnuteľností v celej Európe. Hodnota nášho portfólia vzrástla v dôsledku akvizičných a rozvojových aktivít na 8,3 mld. eur. Vďaka nášmu obozretnému a dlhodobému prístupu došlo k pomerne nízkemu zápornému preceneniu prostredníctvom expanzie výnosov na celom trhu vo výške len 2,3 %. Na týchto silných základoch budeme pokračovať v starostlivej správe nášho existujúceho portfólia a aktívne vyhľadávať atraktívne príležitosti k rastu, či už ide o vývoj, jednotlivé výnosné aktíva, forwardové financovanie, celé portfóliá alebo dokonca platformy.“

„Naše prevádzkové a finančné výsledky sa v roku 2022 ďalej zlepšili, čo signalizuje, že náš prístup založený na dlhodobosti a hodnotách je správny. Po vydaní našich zelených dlhopisov v hodnote jednej miliardy eur v januári minulého roka sme pokračovali v realizácii našej novej finančnej stratégie, ktorá je navrhnutá tak, aby maximalizovala prevádzkovú flexibilitu a zároveň udržiavala spoľahlivé úverové ukazovatele a stabilný úverový rating S&P BBB. Podobne sme zaviedli prísne zásady pri kontrole nákladov a zvýšenie efektivity v rámci celej platformy. V roku 2022 sme sa naďalej zameriavali na ESG a sme radi, že môžeme spolu s finančnými výsledkami zverejniť našu prvú správu o ESG, ktorá opisuje významný pokrok, ktorý sme dosiahli v súvislosti s našimi cieľmi a ambíciami v oblasti ESG,“ dodal Thilo Kusch, finančný riaditeľ skupiny P3.

P3 na Slovensku v minulom roku úspešne predĺžila nájomné zmluvy ôsmym nájomníkom. Predĺženie prenájmov a expanzia tvorili približne 70 % zo všetkých nových zmlúv. P3 aktuálne prenajíma priestory v šiestich slovenských logistických parkoch s celkovou rozlohou takmer 500 000 m², pričom v roku 2022 rozšírila plochu o 21 000 m².

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks v Českej republike a na Slovenku, dodal: „Vlani sme dokončili výstavbu a úspešne skolaudovali najnovšiu halu DC7B v parku P3 Bratislava D2 pri Lozorne, ktorú sme postavili pre dlhoročných klientov IHLE a MX Logistika, ako reakciu na ich expanzné plány. Flexibilita a s ňou spojená schopnosť rýchlo reagovať na aktuálne potreby nájomcov je jednou z konkurenčných výhod, ktorá vedie k dlhodobým vzťahom P3 s klientmi.“

Odolná dynamika rastu

Rast Spoločnosti podporila odolná dynamika rastu odvetvia vrátane priaznivých dlhodobých trendov ponuky a dopytu v dôsledku pokračujúceho prechodu maloobchodu na elektronický obchod a reorganizácie dodávateľských reťazcov zákazníkov. Aktuálne európske udalosti urýchlili/posilnili túto dynamiku a ukázali odolnosť miery výberu nájomného v porovnaní s inými sektormi nehnuteľností.

Vysoko diverzifikované a kvalitné portfólio

Spoločnosť vlastní a prevádzkuje jedno z najväčších logistických portfólií v kontinentálnej Európe s GAV 8,3 miliardy eur v 11 krajinách a s 7,6 milióna m² GLA. Geograficky diverzifikované portfólio s prítomnosťou v 11 krajinách, je rozdelené takto: západné trhy (~61 %) a trhy strednej a východnej Európy (~39 %). Vysokokvalitné, moderné portfólio s priemerným vekom budov len ~11 rokov a 65 % nehnuteľností v mestskej lokalite.

Sila nájomcov

Veľkí nájomcovia inštitucionálneho stupňa, z ktorých mnohí majú rating investičného stupňa („IG“) alebo sú dcérskymi spoločnosťami materských spoločností IG. ~470 zákazníkov v odvetviach ako 3PL, maloobchod s potravinami a nepotravinovými výrobkami, automobilový priemysel, stavebné materiály s vysokou mierou udržania (~65 %) v celom portfóliu a stabilným výberom nájomného aj počas aktuálnych európskych udalostí.

Silná prevádzková platforma

V 9 krajinách fungujú interné tímy pre rozvoj, akvizície, správu majetku, výstavbu a financovanie. Atraktívny plán developerských projektov a výborné výsledky v úspešnej realizácii projektov. Doložená schopnosť realizovať akvizície mimo trhu s atraktívnym NIY (čistým počiatočným výnosom).

ESG je prioritou

Prekročenie 75 % cieľa BREEAM Very Good alebo vyššieho (80 % v porovnateľnom portfóliu). Prvá správa ESG, správa o rizikách prechodu, správa o vplyvoch a alokáciách, ktoré podporujú stratégiu ekologického financovania spoločnosti. Cieľ využívania solárnej energie sa zvýšil na 100 MWp do roku 2027, aby sa splnili očakávania investorov, potreby nájomcov a regulačné požiadavky.

Konzervatívna finančná politika a robustné úverové ukazovatele

Prechod na štruktúru samostatných dlhov pozostávajúcu z nezabezpečených dlhopisov a bankového dlhu s cieľom maximalizovať prevádzkovú flexibilitu. Cieľová hodnota LTV maximálne 47,5 % (LTV v decembri 2022 vo výške 44,7 %) a udržanie úverového ratingu BBB (alebo ekvivalentného) s tým, že budúce pôžičky sa nebudú vzťahovať na akcionára.

Silný a dobre kapitálovo zabezpečený akcionár

GIC je ako singapurský štátny investičný fond dlhodobo orientovaný investor so značnými kapitálovými zdrojmi. Významná hodnota vlastného kapitálu v súčasnosti zapojená do podnikania.