Účelom stavby je vybudovať logisticko-priemyselný park Šarišské Bohdanovce ako samostatný park pri existujúcom parku Nová Polhora. Nový park bude zameraný na využitie pre skladové hospodárstvo a priemyselné odvetvia a ľahkú výrobu. Okrem logistiky a skladovania sa predpokladá, že pôjde o výrobné zariadenia v prevažnej miere postavené na báze strojárskej a elektrotechnickej výroby, prípadne potravinárskej výroby a spracovania potravín. Súčasťou riešenia je aj vybudovanie 170 parkovacích miest, z toho 144 pre osobné a 26 pre nákladné autá, ako aj výstavba súvisiacej infraštruktúry v rámci areálu s napojením na vybudované inžinierske siete a existujúcu sieť areálových komunikácií prostredníctvom novonavrhovaného mosta cez potok Balka, ktorý je predmetom samostatného povoľovacieho procesu.

Celková výmera stavebného pozemku je viac ako 128-tisíc metrov štvorcových. Zastavaná plocha predstavuje zhruba tri štvrtiny územia, teda viac ako 96-tisíc metrov štvorcových. Z toho spevnené plochy obsahujúce komunikácie, parkoviská a chodníky sú navrhnuté na ploche 54-tisíc metrov štvorcových. Počíta sa pritom s vybudovaním výrobno-montážnej a logistickej haly, ktorá bude rozčlenená na jednotlivé prevádzky. Zeleň bude tvoriť zvyšnú štvrtinu územia.

Navrhovaná činnosť plynule nadväzuje na už existujúci logisticko-priemyselný park Nová Polhora, ktorý je priamo napojený na diaľnicu D1. Využívať bude už vybudované inžinierske siete. Ako sa uvádza v predloženom zámere, za negatívum možno považovať, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodársky využívanej pôdy. Na druhej strane navrhovaná činnosť má napĺňať ciele Územného plánu obce Šarišské Bohdanovce, ktorým je územný rozvoj obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.