Portfólio spoločnosti P3 v sledovanom období vzrástlo o viac ako 380 tis. m2 na celkových 7,9 mil. m2 hrubej prenajímateľnej plochy, a to vďaka akvizíciám a dokončeným projektom, pričom obsadenosť porovnateľných priestorov zostala na veľmi vysokej úrovni 98 %. Približne 60 % podkladových aktív sa nachádza v západnej Európe a 40 % v strednej a východnej Európe a rozkladajú sa naprieč 11 krajinami. Po uvedenom období spoločnosť P3 vstúpila na trh Spojeného kráľovstva, kde v súčasnosti spravuje dve logistické aktíva.

V dôsledku rozšíreného portfólia sa čistý prevádzkový príjem zvýšil o 21 % na 205 mil. eur. Na porovnateľnom základe dosiahol čistý prevádzkový príjem 7 % nárast vďaka indexácii aktívnych nájomných zmlúv a silnému rozpätiu opätovného prenájmu. Nové skutočné nájomné bolo v priemere o 24 % vyššie v porovnaní s predchádzajúcimi nájomnými zmluvami na rovnaké priestory. EBITDA marža sa naďalej zlepšovala na 84,5 % vďaka rastu portfólia, silnému rozpätiu opätovného prenájmu a zameraniu sa na účinné procesy.

Síce zvýšené požiadavky na návratnosť naďalej ovplyvňujú oceňovanie nehnuteľností, v sektore logistiky bol tento vplyv do značnej miery vykompenzovaný výrazným nárastom nájomného. V dôsledku toho spoločnosť P3 zaznamenala v prvom polroku pomerne nízky pokles v ocenení na porovnateľnom základe, a to o 2,3 %. Pri zarátaní čistých investícií zostala hrubá prenajímateľná plocha spoločnosti P3 počas prvej polovice roka 2023 stabilná na úrovni 8,3 mld. eur.

V prvej polovici roka 2023 boli uzavreté dve výnosné akvizície, Campus 39 v Poľsku a Atlantic One v Nemecku, ktoré rozšírili portfólio o približne 216 000 m² priestorov. Okrem toho bolo v prvej polovici roka dokončených približne 168 000 m² nových projektov a začala sa výstavba ďalších približne 213 000 m² hrubej prenajímateľnej plochy (GLA).

„Je známe, že globálne ekonomické prostredie v roku 2023 je náročné, avšak trhu s logistickými nehnuteľnosťami ešte stále nahrávajú zotrvačné trendy predchádzajúceho obdobia a dopyt je aj naďalej silný. Na základe našich dobrých prevádzkových a finančných výsledkov veríme, že P3 má dobré predpoklady na to, aby využila príležitosti, ktoré jej trh ponúka. Vďaka dlhodobému strategickému vlastníctvu spoločnosti GIC v kombinácii s našou silnou vlastnou prevádzkovou platformou máme schopnosti a kapitál na to, aby sme napredovali na našej ceste za úspešným ziskovým rastom,“ povedal Frank Pörschke, generálny riaditeľ P3.

Spoločnosť P3 zaznamenala aj niekoľko významných finančných míľnikov. V januári agentúra Standard & Poor’s opätovne priznala spoločnosti úverový rating BBB so stabilným výhľadom. Ku koncu júna boli finančné rezervy spoločnosti P3 naďalej stabilné, pričom revolvingový úver vo výške 750 mil. eur nebol v plnej miere vyčerpaný. P3 tiež preukázala svoju schopnosť získavať kapitál, pričom ku dnešnému dňu dosiahla zadlženosť vo výške viac ako 1,5 mld. EUR v roku 2023, pričom dodatočný kapitál jej poskytol jej akcionár na podporu ziskového rastu pri zabezpečovaní silnej súvahy. Pomer výšky úveru k nehnuteľnosti (LTV) spoločnosti P3 zostáva stabilný na úrovni 46,3 %.

„V prvom polroku 2023 momentum dobrých finančných výsledkov spoločnosti P3 pretrvával, čo naznačuje, že náš dlhodobý prístup zameraný na hodnotu je správny. Naša finančná stratégia, navrhnutá na dosiahnutie maximálnej prevádzkovej flexibility pri udržaní spoľahlivých úverových ukazovateľov, funguje. Zverejnením našej prvej správy ESG v marci sme zároveň pokračovali v dodržiavaní nášho záväzku v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia. V správe je načrtnutý významný pokrok, ktorý sme dosiahli v plnení našich cieľov v oblasti ESG od roku 2022,“ dodal Thilo Kusch, finančný riaditeľ P3.