Kittsee sa nachádza v okrese Neusiedl am See, v bezprostrednej blízkosti bratislavských mestských častí Petržalka a Jarovce, v hraničnom trojuholníku medzi Slovenskom, Maďarskom a Rakúskom. Obec je známa predovšetkým ako miesto výhodných nákupov, ale jej poloha ju predurčuje aj na usadenie obchodu a priemyslu.

Park bude mať štyri haly

Logistipark Kittsee počíta s výstavbou štyroch halových objektov pre logistiku a obchod s celkovou zastavanou plochou 68 258 m2. Len najväčšia budova haly má rozlohu 40 389 m2. Budovy hál sú rozdelené na úžitkové jednotky, ktoré sa dajú kombinovať (od cca 415 do 8 600 m2). Tieto majú spoločnú infraštruktúru (kancelárie, elektrina, dodávka vody a tepla, splašková a dažďová kanalizácia, vsakovacie systémy, dopravný prístup, sprinklerový a hasiaci systém, požiarna ústredňa atď.), ktorá je predmetom všeobecného povolenia na obchod.

Hlavný dopravný prístup do lokality je cez vyhradený kruhový objazd na ceste B50, ktorý bude realizovaný v prvej polovici roka 2023. Príjazdové cesty na mieste zabezpečia prístup k nehnuteľnostiam haly. Parkovacie miesta pre zamestnancov a čakacie plochy pre nákladné vozidlá budú pridelené podľa potreby.

Plánované haly umožňujú flexibilné využitie v závislosti od požiadaviek budúcich užívateľov alebo nájomcov a sú vhodné na logistiku, skladovanie a ľahkú výrobu. Ako potvrdil developer, výstavba je už napojená na všetky siete v Kittsee Business Park.

Potenciálni investori alebo nájomcovia sa môžu obávať vyšších nákladov na pracovnú silu. Podľa údajov, ktoré nedávno predložila audítorská a daňovo-poradenská spoločnosť Auditorea, sú však náklady porovnateľné: „Pri hrubej ročnej mzde 20 000 eur predstavujú náklady zamestnávateľa na Slovensku 27 040 eur, zatiaľ čo v Rakúsku sú nižšie a dosahujú 25 994 eur. Výsledná čistá mzda je vyššia aj pre rakúskeho zamestnanca,“ vysvetľuje Auditorea.

Podpora od miestnych autorít

Projekt spoločnosti ZV Logistikpark GmbH podporuje aj krajinská podnikateľská agentúra Burgenland, ktorá vidí v prevádzkovom rozvoji lokality Businesspark Kittsee veľký potenciál.

„Burgenlandská podnikateľská agentúra môže v rámci dotačných smerníc spolkovej krajiny Burgenland pri žiadaní o dotácie na plánované investície v lokalite v Kittsee poskytnúť vhodnú podporu na usídlenie nových spoločností v projekte logistického a podnikateľského parku. Okrem toho môžeme v úzkej spolupráci s burgenlandským úradom práce (AMS) aktívne pomáhať firmám pri hľadaní nových zamestnancov. Vzhľadom na blízkosť Viedne a veľký počet dochádzajúcich v tomto regióne tu stále vidíme veľký potenciál,“ vysvetľuje Bruno Kracher, konateľ spoločnosti Businesspark Kittsee.

Pokiaľ ide o investície do výstavby a vybavenia, do základu financovania možno zahrnúť náklady na výstavbu, náklady na plánovanie, investičné náklady na stroje a technickú infraštruktúru, náklady na vybavenie alebo školenia. Výška grantov súvisiacich s projektom na investície do budov a zariadenia môže byť až do 10 % hodnoty projektu pre veľké podniky a až do 20 % pre malé a stredné podniky.

Plánovanie projektu takéhoto rozsahu si nevyhnutne vyžaduje morálnu zodpovednosť v oblasti urbanizmu, architektúry, krajinného plánovania a dizajnu a udržateľného rozvoja. Vysoké požiadavky v Burgenlande vedú k použitiu tepelných čerpadiel a fotovoltického systému, ako aj k osobitnej pozornosti venovanej dizajnu vonkajších priestorov, najmä zelene.

„Architektonický prístup, či už ide o rozmiestnenie objemov alebo spracovanie fasád, nechce popierať praktickosť funkcie. Cieľom je odovzdať posolstvo harmónie a skromnosti,“ vysvetľujú Oliver Majcher a Yannick Vergnaud, generálni projektanti projektu.