Správa podrobne popisuje úspechy a pokrok Skupiny vzhľadom na ciele, ktoré si stanovila, a zdôrazňuje jej záväzok posilniť snahu o udržateľnosť v rámci každodenných činností. Kľúčovým cieľom VGP je zladiť výkonnosť svojich portfólií s cieľmi Parížskej dohody. Svojich klientov podporuje v realizácii ich dekarbonizačných stratégií – úsilie, ktoré má v blízkej dobe viesť k opatreniam, ktoré pomôžu nasmerovať svet na cestu dosiahnutia čistých nulových emisií uhlíka do roku 2050.

„Udržateľnosť je jednou z našich základných hodnôt a odráža sa aj v našej hlavnej zásade: „building tomorrow today“. Som hrdý na to, že napriek náročným podmienkam VGP v roku 2021 ďalej pokročila v kritických oblastiach ako je ochrana klímy, udržateľné stavebníctvo a recyklovateľné materiály,“ povedal Jan Van Geet, výkonný riaditeľ spoločnosti VGP.

„Pandémia, čoraz badatelnejšie dôsledky klimatických zmien ako aj vojna prebiehajúca na Ukrajine, majú a budú mať hlboké a trvalé dopady na podnikanie a spoločnosť, ako ich poznáme dnes. V súčasnej dobe je viac ako inokedy nutné zamerať sa na udržateľnosť, ktorá je kľúčovým faktorom dlhodobého obchodného úspechu. Nesmieme stratiť zo zreteľa to, čo je pre prežitie našej planéty najdôležitejšie: čo najskôr dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.”

Použitie najmodernejších technológií a energetická účinnosť sú hlavnými parametrami komerčných nehnuteľností, ktoré VGP stavia. Spoločnosť sa zaviazala znížiť do roku 2030 čisté emisie uhlíka vo svojom „in-use“ portfóliu o 55 % a čo sa týka novostavieb, kladie si za cieľ získať certifikáciu udržateľnosti úrovne DGNB Gold alebo jej ekvivalentu.

Skupina je aj naďalej odhodlaná dosiahnuť vo svojich prevádzkach do roku 2025 uhlíkovú neutralitu, čo bolo podporené aj virtuálnou zmluvou o nákupe elektrickej energie pre kancelárie VGP v celej Európe, ktoré sú tak od 1. januára 2022 napájané na 100 % solárnou energiou.

Sociálne prostredie predstavuje dôležitý pilier úsilia VGP o udržateľnosť. Dnes sa skupina viac ako inokedy snaží prepojiť s komunitami aj zainteresovanými subjektmi a v úsilí o vytváranie spoločných hodnôt stavať na silných stránkach, ktoré každý z nich má.

Nadácia VGP, ktorá bola založená v roku 2019, sa angažuje v oblasti podpory biodiverzity, nových príležitostí pre znevýhodnené komunity i zachovania európskeho kultúrneho dedičstva. Nadácia už vytipovala 29 projektov, ktoré sa zaoberajú sociálnymi otázkami a ochranou prírody a kultúrneho bohatstva, pričom doteraz od VGP získala finančné prostriedky vo výške viac ako 7 miliónov eur. VGP sa naďalej angažuje v budovaní inkluzívneho pracovného prostredia, ktoré podporuje diverzitu jej ľudí.