Spoločnosť CTP N.V. vo svojom úplne prvom hodnotení ESG rizík, ktoré vykonal Sustainalytics Inc., dosiahla nízkorizikové skóre 11,0. Skóre ESG rizík meria mieru, do akej je podniková hodnota spoločnosti vystavená hmotným finančným dopadom faktorov ESG (životné prostredie, sociálne, riadenie). So skóre 11,0 sa CTP umiestnil v spodnej oblasti „nízkorizikovej“ kategórie, ktorá je na stupnici Sustainalytics v rozsahu 10 až 20.

CTP bol okrem toho v najvyššej kategórii ohodnotený ako „silný“ za manažovanie ESG, čo je dôkazom schopnosti CTP, že dokáže dostatočne riadiť záležitosti ohľadne ESG z pohľadu politík a programov a takisto formou kvantitatívneho merania výkonu.

Jan-Evert Post, vedúci financovania a vzťahov s investormi v CTP N.V., hodnotí: „Vlani Sustainalytics validoval náš rámec zelených bondov, vďaka čomu CTP mohol emitovať zelené bondy na základe dlhodobého a profesionálneho prístupu spoločnosti voči developovaniu a riadeniu priemyselných a logistických nehnuteľností. CTP od emitovania svojich prvých zelených bondov ďalej investoval do profesionalizácie sociálnych a riadiacich aspektov ESG v celej spoločnosti, čo malo pozitívny dopad na výsledok hodnotenia od Sustainalytics.“

CTP sa so skóre ESG rizík umiestnil na 49. priečke spomedzi 1027 realitných spoločností z celého sveta, ktoré Sustainalytics hodnotil, a zároveň na 198. priečke z 13 733 korporácií, u ktorých Sustainalytics vykonával audit ich profilu ESG rizík. Toto hodnotenie umiestňuje CTP medzi 5 % najlepších realitných spoločností na svete a medzi 1,5 % najlepších spoločností na celom svete.

CTP sa ešte počas roka 2021 pokúsi o ďalšiu externú validáciu svojho ESG profilu. CTP sa momentálne vyhodnocuje za účelom zistenia, či sú činnosti spoločnosti už uhlíkovo neutrálne, čo je zároveň cieľ CTP na rok 2021 v oblastiach, kde pôsobí.

 

Zdroj:// Systémy logisiky