Strategický priemyselný park má od vlády SR schválený štatút významnej investície. Prínos v zamestnanosti predstavuje v regióne východného Slovenska 4- až 5-tisíc pracovných miest. Výstavbou závodu sa rozšíri aj cestná a železničná dopravná infraštruktúra.

Zámer predložila v druhej polovici júla tohto roka do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Strategický park Valaliky, ktorá vznikla v marci 2022. Jediným spoločníkom v nej je Ministerstvo hospodárstva (MH) SR s peňažným vkladom vyše 85 miliónov eur.

Prečo Valaliky?

MH SR v spolupráci s vládnou Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a štátnou spoločnosťou MH INVEST II. identifikovalo ako najvhodnejšieho kandidáta na strategický priemyselný park územie v katastrálnom území Valaliky pri Košiciach. Dôvody sú nasledovné:

Existencia kapacitných možností napojenia všetkých inžinierskych sietí

Zabezpečený dopravný prístup na kľúčové cestné koridory – vo vzdialenosti 2 km od plánovaného hlavného vstupu do parku sa komunikácia I/17 napája na štvorprúdovú komunikáciu E71-R4, ktorá vedie na hranicu s Maďarskou republikou.

V čase dobudovania parku by mal byť v rovnakom dopravnom uzle k dispozícii prístup na štvorprúdovú komunikáciu R2 (obchvat Košíc), ktorá bude v Košických Oľšanoch napojená na diaľnicu D1.

Zabezpečený dopravný prístup po železnici s normálnym aj širokým rozchodom od Košíc v smere do Maďarskej republiky a na Ukrajinu.

V rámci prípravných fáz na potenciálnu investíciu automobilky BMW už boli v lokalite v roku 2018 vykonané prípravné práce, ktoré majú potenciál realizáciu projektu urýchliť.

Nová výrobná technológia

Zámer predložila spoločnosť v štyroch variantoch, líšia sa v riešení usporiadania prevádzkových budov a ich orientácie vo vnútri priemyselného parku. Medzi jeho objektmi sú aj testovacia dráha, budova pre návštevy, školiace a zdravotné stredisko a športové zariadenia.

Strategický park bude prvým výrobným závodom v automobilovom priemysle na Slovensku, ktorý zavedie výrobnú technológiu vysokotlakového odlievania. Súčasťou investície je aj vybudovanie dopravných prípojok a potrebného množstva parkovacích miest, ako aj dopravné a energetické prípojky do priemyselného parku. Ďalej sú to prípojky vody a zabezpečenie odvodu a čistenia odpadových vôd.

Kombinácia protihlukových opatrení

V zámere, ktorý pripravila spoločnosť EKOCONSULT-enviro, sa uvádza, že z porovnania štyroch variantov s nulovým variantom je zrejmé zvýšenie pozitívnych vplyvov v sociálnej sfére pri miernom navýšení negatívnych výstupov v jednotlivých zložkách životného prostredia. Najvýznamnejším negatívnym vplyvom sú mierne zvýšené emisie z mobilných zdrojov v okolí navrhovanej činnosti aj mierne zvýšená hlučnosť a zaťaženosť cestných komunikácií.

K tomu predkladateľ dodáva, že identifikované negatívne vplyvy sú vzhľadom na platnú legislatívu výrazne pod limitmi a rozdiel medzi variantmi je z hľadiska vplyvov na životné prostredie zanedbateľný.

V modifikácii Variantu 4 – 4A sú protihlukové opatrenia kombináciou protihlukových stien a zemných valov. Materiál odporúča Variant 4 s podmienkou zrealizovať zmierňujúce opatrenia. V prípade, že sa v ďalšom stupni projektovej dokumentácie preukáže, že je prijateľnejší aj iný z navrhovaných variantov, je možné odporučiť na základe prijateľných vplyvov na životné prostredie aj iný popísaný variant.