Skladové haly sú navrhnuté ako tvarovo jednoduché kvádre s ustúpeným parterom z jednej strany druhého poschodia na stĺpoch. Vzniknutý priestor má byť využitý ako prekrytá nakladacia plocha – odstavné miesto s obslužným koridorom. Cez tento priestor je vedený aj vstup do objektov. „Vstup je plánovaný cez vstupnú halu, do ktorej ústia nákladné výťahy, únikové schodisko a priechod do skladovacej haly, a v prípade hlavného objektu aj do recepčných priestorov.

Na vyšších poschodiach je vstupná hala zopakovaná ako komunikačný uzol – predsieň,” uvádza navrhovateľ. Skladovacia hala je na každom poschodí plánovaná ako priestor rozdelený ľahkými plechovými priečkami na komunikácie a jednotlivé skladovacie kobky. Pridanou funkciou je využite časti plochy ochranného pásma pre funkciu autobazár.

Skladové priestory plánujú postaviť v juhovýchodnej časti Petržalky. „Pozemok je nezastavaný, rovinatý, opustený a dlhodobo neudržiavaný,” píše sa v zámere. Na východnej strane je v priamom kontakte s miestnou komunikáciou, parkovacími plochami a obchodným areálom Danubia. Na severe susedí s priemyselno-skladovacím areálom a odbočkou Panónskej cesty. Zo západu a juhu je pozemok obkolesený nezastavanými parcelami s trávnatým a krovinatým porastom. Juhozápadný roh pozemku je v dotyku s jednokoľajovou železničnou traťou Petržalka – Rajka.